เนื้อหาทั้งหมด
  • Care and cleaning
  • การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

การทำความสะอาดเป็นประจำโดยผู้ใช้และการทำความสะอาดเป็นระยะโดยผู้เชี่ยวชาญล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยประหยัดพลังงาน และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่ดีของเครื่องปรับอากาศ
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop