เนื้อหาทั้งหมด

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใช้สารทำความเย็น R32
 • เก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถนำมาใช้ได้ง่าย
 • คู่มือฉบับนี้จัดแบ่งข้อควรระวังออกเป็น คำเตือน และ ข้อควรระวัง ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าวอย่างครบถ้วน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด มีความสำคัญต่อการรับรองความปลอดภัย
WARNING คำเตือน
หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศอาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรือ เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
CAUTION ข้อควรระวัง
หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เครื่องปรับอากาศอาจเป็นสาเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเล็กน้อย หรือปานกลาง หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรหลีกเลี่ยง
ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
ควรต่อสายดินของเครื่องปรับอากาศ
 • หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้วให้เก็บไว้ ในที่ที่หยิบอ่านได้สะดวก ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน ควรส่งคู่มือนี้ให้แก่ผู้ใช้งานใหม่ทุกครั้ง
WARNINGคำเตือน

เกี่ยวกับสารทำความเย็น R32

 • ห้ามใช้วิธีอื่นในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งหรือทำความสะอาด นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ
 • อุปกรณ์นี้ต้องจัดเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีแหล่งจุดติดไฟทำงานอย่างต่อเนื่อง (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ใช้ก๊าซที่ทำงานอยู่หรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ทำงานอยู่)
 • ห้ามเจาะรูหรือเผาไหม้ด้วยไฟ
 • โปรดทราบว่าสารทำความเย็นไม่มีกลิ่น
 • เครื่องนี้ต้องได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และจัดเก็บไว้ในห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า – * ตารางเมตร
  *ไม่มีการจำกัดขนาดขั้นต่ำของพื้นที่ติดตั้ง หากสารทำความเย็นที่เติมสูงสุดมีปริมาณน้อยกว่า 1.22 กิโลกรัม
 • ควรติดตั้งเครื่องให้สูงเกินกว่าเด็กเอื้อมถึงอย่างน้อย 2.5 เมตร วัดจากพื้น

เมื่อทำการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง และซ่อมแซม

 • ห้ามใช้สารทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่เครื่องภายนอก (R32) เมื่อทำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง การใช้สารทำความเย็นชนิดอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องปรับอากาศและเป็นอันตรายต่อบุคคล
 • อย่าพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ หากต้องการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ
 • โปรดระวังเพลิงไหม้ หากสารทำความเย็นรั่วไหล หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เช่น ไม่ปล่อยลมเย็น อาจมีสาเหตุมาจากสารทำความเย็นรั่ว ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สารทำความเย็นภายในเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัยและโดยปกติจะไม่รั่วไหล อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดการรั่วไหล และสัมผัสถูกเตาเผา เครื่องทำความร้อนหรือหม้อหุงข้าว อาจทำให้เกิดก๊าซมีพิษได้ หยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศจนกว่าช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญยืนยันว่าซ่อมแซมการรั่วไหลเรียบร้อยแล้ว
 • วางท่อน้ำทิ้งในตำแหน่งที่สามารถระบายน้ำได้สะดวก การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความชื้นที่ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 • จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วแบบต่อสายดิน หากไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 • เครื่องปรับอากาศต้องมีการต่อสายดิน การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่าต่อสายดินเข้ากับท่อแก็ส ท่อน้ำ หรือสายดินของโทรศัพท์

เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บ อย่าเปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อย่างเช่น บริเวณที่ตรวจพบว่ามีก๊าซที่ติดไฟง่าย หรือก๊าซที่สามารถกัดกร่อนอยู่ใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
 • โปรดทราบว่าการสัมผัสกับลมเย็นหรือลมอุ่นจากเครื่องปรับอากาศโดยตรงเป็นเวลานาน หรือการสัมผัสกับลมที่เย็นเกินไป หรืออุ่นเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของคุณ
 • อย่าแหย่นิ้ว ไม้ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ เนื่องจากพัดลมกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับการบาดเจ็บได้
 • ห้ามใช้สเปรย์ไวไฟใกล้กับเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • อย่าใช้งานเครื่องปรับอากาศในขณะมือเปียก อาจทำให้ไฟดูดได้
 • อย่าวางสิ่งของไวไฟ เช่น กระป๋องสเปรย์ ภายในระยะ 1 เมตรของช่องลมออก กระป๋องสเปรย์อาจระเบิดเนื่องจากลมร้อนที่มาจากตัวเครื่องภายในหรือตัวเครื่องภายนอก

เกี่ยวกับสายไฟ

 • อย่าเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เครื่องมีปัญหา หรือเกิดไฟไหม้

เมื่อทำความสะอาด

 • อย่าพยายามซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ดัดแปลง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยตัวเอง การทำงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่อง อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ

ให้ปิดการทำงานหากสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติ

 • เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ (เช่น มีกลิ่นเหม็นไหม้ ฯลฯ) ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ การใช้งานต่อไปภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการทำงานขัดข้อง ไฟดูด หรือเพลิงไหม้
CAUTIONข้อควรระวัง

เกี่ยวกับตัวเครื่องภายใน

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพ อย่าใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นให้กับเครื่องมือเจียระไน อาหาร ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง หรืองานศิลปะ เพราะอาจเกิดผลกระทบเลวร้ายต่อประสิทธิภาพ คุณภาพ หรืออายุการใช้งานของวัตถุที่เกี่ยวข้อง
 • อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ ต้นไม้ หรือสัตว์เลี้ยงรับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
 • อย่าวางอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลวไฟให้สัมผัสกับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรืออยู่ด้านล่างเครื่องปรับอากาศ เพราะความร้อน จากอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเสียรูปทรงของเครื่องปรับอากาศ
 • อย่าวางสิ่งของใดๆ ซึ่งต้องระวังรักษาให้ห่างจากความชื้น ไว้ที่ด้านล่างของเครื่องภายนอก หรือเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากบางกรณี ความชื้นในอากาศอาจทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและหยดลงมา
 • อย่าวางหรือแขวนบนหน้ากากเปิด/ปิด เพราะว่าหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาและเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
 • อย่าแกว่งหน้ากากเปิด/ปิดไปมา เพราะว่าหน้ากากเปิด/ปิดอาจจะกระแทกผู้อื่นหรือวัตถุใดๆ และได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้
 • อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆ เล่นหน้ากากเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 • อย่าดึงสายไฟ เพราะว่าสายไฟอาจจะขาด และหน้ากากเปิด/ปิด อาจจะหลุดลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 • อย่าวางสิ่งกีดขวางการเปิด/ปิด เพราะอาจทำให้หน้ากากเปิด/ปิดหลุด และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 • อย่างอหรือทำสายไฟเสียหาย เพราะอาจทำให้สายไฟขาดและหน้ากากเปิด/ปิดหลุด และอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 • อย่าวางสิ่งของบนหน้ากากเปิด/ปิด ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน ควรมีการระบายอากาศในห้องอย่างเพียงพอ หากมีการใช้งานอุปกรณ์ที่จุดไฟร่วมกับเครื่องปรับอากาศ
 • ห้ามวางวัตถุอื่นบริเวณเครื่องภายใน ซึ่งการกระทำนี้อาจมีผลต่อสมรรถนะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

เกี่ยวกับตัวเครื่องภายนอก

 • อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ หรือช่องดูดอากาศ ทิศทางลมที่อ่อนกำลังอาจทำเครื่องมีปัญหาในการทำงาน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่
 • อย่านั่งทับหรือวางวัตถุสิ่งของไว้บนตัวเครื่องภายนอก ตัวคุณหรือสิ่งของอาจร่วงหล่นจนทำให้บาดเจ็บได้
 • หลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายของฐานรอง และอุปกรณ์ต่างๆ
 • อย่าสัมผัสกับช่องดูดอากาศ และแผงอะลูมิเนียมของเครื่องภายนอก เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • อย่าวางสิ่งของบริเวณใกล้ๆ ตัวเครื่องติดตั้งภายนอก และระวังมิให้ใบไม้ และฝุ่นละอองสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง ใบไม้ อาจเป็นตัวนำสัตว์เล็กๆ เข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควัน หรือไฟไหม้ได้ ถ้าหากสัตว์เล็กๆ นั้น ไปสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้า

เกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 • อย่าใส่แบตเตอรี่ผิดขั้ว (+/-) เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่รั่วไหล
 • ควรวางรีโมทคอนโทรลในตำแหน่งที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของรีโมทคอนโทรลที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ

 • ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานเครื่องนี้โดยปราศจากการควบคุมดูแล เพราะอาจส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เด็กเล็กควรอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ไปเล่นเครื่องปรับอากาศ เก็บรีโมทคอนโทรลให้พ้นมือเด็กอ่อนและเด็กเล็ก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กรณีเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยบังเอิญ
 • อย่าให้เกิดการกระแทกกับตัวเครื่องภายในและตัวเครื่องภายนอก มิฉะนั้น อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 • โปรดระวัง ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ การถ่ายปัสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ อาจส่งผลให้เกิดไฟดูด หรือเพลิงไหม้
 • ไม่ควรให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดความรู้ความเข้าใจใช้งานเครื่องนี้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องนี้จากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ควรติดตั้งเครื่องให้พ้นมือเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องนี้

เมื่อทำความสะอาด

 • อย่าล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำ เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้
 • อย่าวางภาชนะบรรจุน้ำ (ดอกไม้ ฯลฯ) ไว้ที่ด้านบนตัวเครื่อง เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟดูดหรือเพลิงไหม้
 • อย่าใช้บันไดที่ไม่มีความมั่นคงในการทำงานหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ไม่เช่นนั้นอาจล้มหรือได้รับบาดเจ็บ
 • ก่อนที่จะทำความสะอาด ควรปิดเครื่อง ดึงเบรกเกอร์ลงหรือถอดสายไฟออก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือบาดเจ็บได้
เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งที่ควรคำนึงเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบตัวเครื่องภายในและเครื่องภายนอก

ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

 • เครื่องควรอยู่ห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุไม่น้อยกว่า 1 เมตร (เครื่องอาจทำให้เกิดการรบกวนของภาพและเสียงได้)
 • น้ำทิ้งจากเครื่องคอมเพรสเซอร์ ต้องมีการปล่อยลงในบริเวณที่มีการระบายน้ำได้สะดวก
Copyright (C) 2022 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,
pagetop